Vesti

Projekat reforme krivičnog prava (PRKP)

Projekat reforme krivičnog prava (PRKP) implementiran je  od strane  Advokatske Komore Srbije u saradnji sa regionalnim Advokatskim Komorama, kao i ogranizacijom građanskog društva Partneri za demokratske promene Srbija , i  podržan u poslednje tri godine od strane Balkanske regionalne mreže za vladavinu prava (BRRLN) I USAID, okončan je u septembru prošle godine. Čini odgovor na istraživanje sprovedeno od strane regionalne mreže za vladavinu prava. Mreža je sprovela obimnu analizu snage, nezavisnosti i efektivnosti branilačkih komora Zapadnog Balkana. Rezltati analize su izdvojili pet oblasti visokog prioriteta kako bi se osnažila krivična advokatura u regionu, što bi dalje pomoglo vladavini prava u toj oblasti. Pet definisanih oblasti koje su u fokusu su: Reforma krivičnog prava, Sistem pravne pomoći i odbrane po službenoj dužnosti, Trening i eukacija unutar profesije, Kapacitet komore i Odnosi sa medijima i javna svest u vezi sa ulogom advokata. Regionalne institucije su se udružile na razvoju predloga projekata u...
Read More
12 Sep 2017

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji sprečava strane državljane  da postanu vlasnici poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini usvojen prve nedelje Septembra. Ovo je prethodno predloženo u tekstu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između zemalja članica Evropske zajednice i Republike Srbije i u četiri člana obuhvata opis faktora koji vode do potencijalnog vlasništva nad zemljištem na Srpskoj teritoriji, za lica iz EU. U periodu od četiri godine od početka primene ovog sporazuma, Srbija će postepeno uskladiti svoje pravne propise u vezi sa sticanjem i vlasništvom nad nepokretnostima u Srbiji u cilju pružanja građanima država članica EU isti tretman kao i domaćim državljanima. Uslovi za sticanje vlasništva nad poljoprivrednim zeljištem za građane Evropske Unije su trenutno u skladu sa pomenutim sporazumom i predstavlja oblast koja se samo može uređivati samo  zakonom. Državljanin EU mora u kontinuitetu živeti u istoj jedinici lokalne samouprave u Srbiji u kojoj želi da...
Read More
12 Sep 2017

FIDIC – DAB (Dispute Adjudication Boards) Nacionalna ACES PRO lista

Udruženje ACES (Association of consulting engineers of Serbia), kao stalna članica međunarodnog udruženja FIDIC, ima za osnovni cilj da zastupa interese FIDIC u Republici Srbiji. ACES je prepoznao problem u pravilnoj upotrebi preporuka i principa predviđenih izdanjima FIDIC 1999 modela ugovora, pogotovo kod Klauzule 20, koja se odnosi na odštetne zahteve, sporove i arbitražu. Naime, iako je veliki broj ugovora po FIDIC 1999 modelima ugovaranja realizovan ili je u toku realizacija u pomenutom periodu, nije notiran ni jedan zahtev za formiranje Odbora za rešavanje sporova (DAB – Dispute Adjudication Board), iako FIDIC 1999 modeli ugovora predvidjaju formiranje i stalnih i ad hoc odbora . Formiranjem nacionalne PRO liste udruženja ACES po ugledu na “President’s” listu FIDIC, kao i po ugledu na iskustava iz prakse drugih članica FIDIC i EFCA, ugovornim stranama u ugovorima zaključenim po FIDIC modelima ugovora biće pružena mogućnost da sa liste izaberu preporučene članove DAB, u svemu...
Read More
03 Jul 2017

Arbitraža – efikasniji način rešavanja sporova

Arbitraža je način rešavanja sporova koji predstavlja alternativu vođenu sudskih postupaka. Arbitraža se ugovora između stranaka u sporovima koji proističu iz unutrašnjih i međunarodnih poslovnih odnosa, sporta, radnih odnosa i stranih ulaganja. Na osnovu arbitražnog sporazuma stranaka konstituiše se telo nezavisno od stranaka — arbitražni sud, koje dobija zadatak da u što kraćem roku reši njihov spor primenom prava. Arbitražni sud čine arbitri koje su na tu funkciju izabrale stranke ili neka institucija kojoj su stranke poverile organizaciju arbitraže. Oni moraju biti potpuno nezavisni od stranaka i nepristrasni u radu i odlučivanju. U Srbiji postoje dve arbitražne institucije. Beogradski arbitražni centar (BAC) osnovan je 2013. godine kao stalna arbitražna institutcija za administriranje rešavanja sporova sa ili bez inostranog elementa, kao i pružanje tehničke pomoći i administriranje adhoc sporova po UNCITRAL ili drugim ad hoc arbitražnim pravilima, organizovanje usluga mirenja i pružanje drugih usluga u oblasti rešavanja sporova. Stalna arbitraža pri...
Read More
03 Jul 2017

NACRT ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Savet stranih investitora u Srbiji (FIC), koji okuplja najveće inostrane kompanije koje su uložile u Srbiji, poslao je nadleznim institucijama predloge izmene i dopuna Nacrta teksta Zakona o sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Pravni Komitet je jedan od najvažnijih Odbora koji aktivno učestvuje u procesu daljeg razvoja pravnog sistema u Srbiji. Advokatska kancelarija Baklaja Igrić Tintor, kao jedan od osnivača FIC-a, učestvovala je u radu Pravnog komiteta FIC-a i predložila tekst Predloga 4 i 10 na tekst Nacrta Zakona, koji su usvojeni od strane 14 članova Pravnog komiteta FIC i Komiteta za Lizing i osiguranje. Predlozi 4 i 10 za izmene navedenog Nacrta Zakona direktno utiču na položaj i rad advokata i advoskatskih kancelarija, i zato su bili podržani od strane većeg broja advokatskih kancelarija kao članica Pravnog komiteta FIC-a.
03 May 2017

INTERNACIONALNA FIDIC OBUKA MODUL 3 “RAZUMEVANJE I REŠAVANJE SPOROVA U SKLADU SA FIDIC USLOVIMA UGOVORA” 07-08 MART 2017

Kao uvod u konferenciju ’’Put ka pametnoj infrastrukturi’’ održana je dvodnevna obuka “ Razumevanje i rešavanje sporova u skladu sa FIDIC Uslovima Ugovora, Modul 3” u organizaciji asocijacija FIDIC I ACES. Obuku su vodili iskusni internacionalni licencirani FIDIC predavači, gdin Edvard Korbet, (partner Corbett&Co advokatske kancelarije specijalizovane za pravo u građevinskoj industriji i član radne grupe FIDIC koja je kreirala model Kratke forme Ugovora i Dreging/Dredžing ugovore), gdin Leo Gruter (građevinski inženjer i ekspert u oblasti rešavanja sporova, član FIDIC predsedničke liste licenciranih adjudikatora za rešavanje sporova i gospodin Taner Dedezade (priznati stručnjak za FIDIC ugovore). Obzirom na njihovo bogato praktično iskustvo, učesnicima su omogućene različite studije slučaja, kao i opsežna interakcija sa trenerima i ostalim učesnicima. Ova radionica/trening namenjena je svima koji su aktivno uključeni u međunarodne projekte i pruža praktične smernice u rešavanje sporova u kojima se zahteva korišćenje FIDIC ugovora, što uključuje predstavnike inženjera konsultanata, izvođače, investitore,...
Read More
03 May 2017