Vesti

FIDIC NOVA IZDANJA UGOVORA 2017

FIDIC je predstavio tri nova modela ugovora u cilju pružanja smernica i odgovarajuće pomoći sektoru konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva, nudeći odgovarajuće metode za saradnju pri pružanju usluga svojim klijentima i povezanim stranama širom sveta. Sektor konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva je postao globalan kako po pitanju svojih poslovnih metoda tako po pitanju veza. Sistemi najbolje prakse postaju sve značaniji, kako u zemlji tako i u inostranstvu a FIDIC priprema alate i potrebne savete za svoje članove i konsultantske firme.   Novi model ugovora o pružanju konsultantskih usluga  (Bela Knjiga) je namenjen za opštu upotrebu kod većine usluga koje pružaju konsultanti u sektoru građevinarstva. On obuhvata predinvesticione studije, studije izvodljivosti, detaljno projektovanje, administraciju u oblasti građevinarstva i upravljanje projektima. Ovaj model ugovora je jednako pogodan za upotrebu kako na domaćim tako i na međunarodnim projektima. Ovo, peto, izdanje Bele Knjige je poboljšalo zahteve “dužne pažnje” za Konsultanta prilikom pružanja određenih...
Read More
10 Nov 2017

GAR uživo u Beču

Prvi GAR (Global Arbitration Review) događaj održan je u Beču 20. oktobra 2017. godine u Privrednoj Komori Austrije. Boris Baklaja, jedan od partnera u BIT advokatskoj kancelariji je prisustvovao konferencijskom programu kao aktivan učesnik. Inovativni i interaktivni događaji Global Arbitration Review-a  su osmišljeni tako da uključe publiku kao aktivan deo samog događaja. Razne tematske diskusije, ove godine su obuhvatile sledeće teme: sprovođenje arbitražnih nagrada u regionu Centralne i Istočne Evrope, uticaj političkih promena na prirodu arbitražnih sporova, i goruća tema “Da li je arbitar postavljen od strane stranke ikada nepristrasan?” bile su  obuhvaćene kao deo GAR žive rasprave. Ove diskusije su dopunjene sesijom simpozijuma sa postavljenim pitanjima i živom raspravom. Neke od najistaknutijih ličnosti u međunarodnoj arbitraži se okupljaju u velikim gradovima (poput Beča) kako bi raspravljali i razgovarali o ključnim pitanjima, stvarajući živi sadržaj za svoj časopis. GAR je vodeći svetski izvor vesti, alata za rad i događaja iz...
Read More
10 Nov 2017

Projekat reforme krivičnog prava (PRKP)

Projekat reforme krivičnog prava (PRKP) implementiran je  od strane  Advokatske Komore Srbije u saradnji sa regionalnim Advokatskim Komorama, kao i ogranizacijom građanskog društva Partneri za demokratske promene Srbija , i  podržan u poslednje tri godine od strane Balkanske regionalne mreže za vladavinu prava (BRRLN) I USAID, okončan je u septembru prošle godine. Čini odgovor na istraživanje sprovedeno od strane regionalne mreže za vladavinu prava. Mreža je sprovela obimnu analizu snage, nezavisnosti i efektivnosti branilačkih komora Zapadnog Balkana. Rezltati analize su izdvojili pet oblasti visokog prioriteta kako bi se osnažila krivična advokatura u regionu, što bi dalje pomoglo vladavini prava u toj oblasti. Pet definisanih oblasti koje su u fokusu su: Reforma krivičnog prava, Sistem pravne pomoći i odbrane po službenoj dužnosti, Trening i eukacija unutar profesije, Kapacitet komore i Odnosi sa medijima i javna svest u vezi sa ulogom advokata. Regionalne institucije su se udružile na razvoju predloga projekata u...
Read More
12 Sep 2017

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji sprečava strane državljane  da postanu vlasnici poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini usvojen prve nedelje Septembra. Ovo je prethodno predloženo u tekstu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između zemalja članica Evropske zajednice i Republike Srbije i u četiri člana obuhvata opis faktora koji vode do potencijalnog vlasništva nad zemljištem na Srpskoj teritoriji, za lica iz EU. U periodu od četiri godine od početka primene ovog sporazuma, Srbija će postepeno uskladiti svoje pravne propise u vezi sa sticanjem i vlasništvom nad nepokretnostima u Srbiji u cilju pružanja građanima država članica EU isti tretman kao i domaćim državljanima. Uslovi za sticanje vlasništva nad poljoprivrednim zeljištem za građane Evropske Unije su trenutno u skladu sa pomenutim sporazumom i predstavlja oblast koja se samo može uređivati samo  zakonom. Državljanin EU mora u kontinuitetu živeti u istoj jedinici lokalne samouprave u Srbiji u kojoj želi da...
Read More
12 Sep 2017

FIDIC – DAB (Dispute Adjudication Boards) Nacionalna ACES PRO lista

Udruženje ACES (Association of consulting engineers of Serbia), kao stalna članica međunarodnog udruženja FIDIC, ima za osnovni cilj da zastupa interese FIDIC u Republici Srbiji. ACES je prepoznao problem u pravilnoj upotrebi preporuka i principa predviđenih izdanjima FIDIC 1999 modela ugovora, pogotovo kod Klauzule 20, koja se odnosi na odštetne zahteve, sporove i arbitražu. Naime, iako je veliki broj ugovora po FIDIC 1999 modelima ugovaranja realizovan ili je u toku realizacija u pomenutom periodu, nije notiran ni jedan zahtev za formiranje Odbora za rešavanje sporova (DAB – Dispute Adjudication Board), iako FIDIC 1999 modeli ugovora predvidjaju formiranje i stalnih i ad hoc odbora . Formiranjem nacionalne PRO liste udruženja ACES po ugledu na “President’s” listu FIDIC, kao i po ugledu na iskustava iz prakse drugih članica FIDIC i EFCA, ugovornim stranama u ugovorima zaključenim po FIDIC modelima ugovora biće pružena mogućnost da sa liste izaberu preporučene članove DAB, u svemu...
Read More
03 Jul 2017

Arbitraža – efikasniji način rešavanja sporova

Arbitraža je način rešavanja sporova koji predstavlja alternativu vođenu sudskih postupaka. Arbitraža se ugovora između stranaka u sporovima koji proističu iz unutrašnjih i međunarodnih poslovnih odnosa, sporta, radnih odnosa i stranih ulaganja. Na osnovu arbitražnog sporazuma stranaka konstituiše se telo nezavisno od stranaka — arbitražni sud, koje dobija zadatak da u što kraćem roku reši njihov spor primenom prava. Arbitražni sud čine arbitri koje su na tu funkciju izabrale stranke ili neka institucija kojoj su stranke poverile organizaciju arbitraže. Oni moraju biti potpuno nezavisni od stranaka i nepristrasni u radu i odlučivanju. U Srbiji postoje dve arbitražne institucije. Beogradski arbitražni centar (BAC) osnovan je 2013. godine kao stalna arbitražna institutcija za administriranje rešavanja sporova sa ili bez inostranog elementa, kao i pružanje tehničke pomoći i administriranje adhoc sporova po UNCITRAL ili drugim ad hoc arbitražnim pravilima, organizovanje usluga mirenja i pružanje drugih usluga u oblasti rešavanja sporova. Stalna arbitraža pri...
Read More
03 Jul 2017