Predlog izmena Zakona o privrednim društvima

Vlada Republike Srbije uputila je dana 15.10.2021. godine predlog izmena Zakona o privrednim društvima (dalje „Zakon“). Predloženim izmenama predlagač zakona ima nameru da konkretizuje postojeće odredbe, predvidi nove propise kojim se povećava kontrola nad radom privrednih društava i uvede nove institute u zakonsku regulativu rada privrednih društava.

Na osnovu čitanja dostavljenog predloga, stiče se utisak da su ciljevi predloga Zakona unapređenje zaštite manjinskih članova društva i preciziranje odredbi koje se odnose na zaključivanje poslova i vršenja radnji u društvu u kojima postoji lični interes fizičkih lica /organa upravljanja. Predlogom Zakona teži se usklađivanju i sa Direktivama Evropske unije u pogledu podsticanja dugoročnog angažovanja akcionara i identifikaciji krajnjih akcionara u privrednom društvu.

Predlogom Zakona dodatno se konkretizuje obaveza lica sa posebnim dužnostima prema dvodomnom društvu (direktori, članovi, itd.) da prijave pravne poslove od ličnog interesa. Zavisno od forme privrednog društva, izmenjen je način na koji se odlučuje o odobravanju poslova od ličnog interesa, procena vrednosti i detaljnost podataka o pravnom poslu koji se zaključuje. Dodatno, predviđa se za dvodomno privredno društvo obaveza isticanja poslova od ličnog interesa direktora i članova nadzornog odbora u godišnjim finansijskim izveštajima. U slučaju da se ne izvrši prijavljivanje takvih poslova na način propisan zakonskim propisima isto se ima smatrati krivičnim delom sa zakonskom kaznom do jedne godine, odnosno prekršajnom kaznom do 2.000.000,00 dinara.
U cilju sprečavanja mogućnosti zloupotreba položaja ovlašćenih lica, predlogom Zakona uvodi se obavezna politika naknada u dvodomnim privrednim društvima. Politika naknada treba da sadrži potpune podatke o ugovorima zaključenim sa direktorom i članovima nadzornog odbora, strukturu naknada, broj akcija i varanata datih direktoru/članu nadzornog odbora, sve fiksne i varijabilne delove naknade, objašnjenje kako se menja politika zarada itd. Uz politiku naknada, povećana je mogućnost pristupa informacijama o zaradi direktora i članova nadzornog odbora. Odnosno, na zahtev lica koja poseduju najmanje 5% akcija u privrednom društvu, utvrđena je konkretna procedura prema kojoj mu/im je omogućeno da sa sigurnošću dobiju informacije o zaradama organa upravljanja.

Prateći trend smanjivanja ovlašćenja odgovornih lica u privrednom društvu i pokušaja sprečavanja zloupotreba, predlogom Zakona ukinuta je mogućnost direktora i nadzornog odbora da izdaju odobrene akcije privrednog društva po osnovu ovlašćenja statutom ili odlukom skupštine društva.
Dodatno, predlogom Zakona uvodi se novi institut u cilju podsticanja dugoročnog angažovanja akcionara u javnim akcionarskim društvima. Naime, uvodi se pojam institucionalnog investitora (društva koja obavljaju poslove životnog osiguranja, reosiguranja, dobrovoljnog penzionog osiguranja), rukovodioca imovine (npr. investicioni fondovi) i savetnika za glasanje, kao i njihove obaveze, sadržina politike angažovanja institucionalnih investitora i rukovodilaca imovinom i dr.

Konačno, u toku primene Zakona o privrednim društvima, pojavio se problem za privredna društva da identifikuju svoje akcionare i krajnje vlasnike. Predlogom Zakona društva dobijaju pravo da utvrde svoje krajnje akcionare koji nisu posrednici. U tom smislu, za akcionare je predviđena obaveza da dostave svoje potpune podatke privrednim društvima u kojima poseduju akcije. Izmene preciziraju i proceduru dobijanja i objavljivanja tako dobijenih podataka od strane akcionara. Tako dobijene podatke, privredno društvo dužno je da skladišti i čuva u skladu sa odredbama kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

Predlog Zakona očekuje procedura donošenja zakona pred Narodnom skupštine Republike Srbije i eventualne dopune predloženih izmena. Izvesno je da će izmene zakona ukoliko ostanu u ovom kapacitetu u značajnoj meri unaprediti položaj manjinskih akcionara u ostvarivanju njihovih prava i povećati transparentnost u finansijskim rashodima društva. Sa druge strane, na ovaj način postavljaju se čvršći okviri za rukovodstvo privrednih društava, kako bi se sprečilo da u poslovanju lični interesi organa uprave društva dobiju primat u odnosu na interese privrednog društva. Sveobuhvatno posmatrano, izmene mogu dovesti do povećanja pravne sigurnosti u poslovanju privrednih društava, zbog veće transparentnosti podataka i poslovanja, i omogućiti jasniju sliku poslovanja potencijalnim investitorima. Svakako, u narednom periodu imaćemo priliku da utvrdimo u kojoj meri će predložene odredbe biti usvojene od strane zakonodavnog organa.

22 Oct 2021