Početak primene izmene i dopune poreskih propisa dana 01.01.2021.

Dana 01.01.2021. godine počela je primena Zakona o porezu na dohodak građana (Sl. glasnik RS“, br. 153/2020), Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. glasnik RS“, br. 153/2020) i Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020) koje je usvojila Narodna skupština Republike Srbije na sednici održanoj dana 17.12.2020. godine.
Sa jedne strane, Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Zakon o porezu na dohodak građana izmenjeni su sa ciljem da se prilagode i usklade sa novim propisima iz oblasti digitalne imovine i alternativnih investicionih fondova.
Izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, proširena je definicija kapitalnog dobitka, tako da se isti smatra ostvarivanjem kapitalnog dobitka i prodaja jedinice zatvorenih investicionih fondova, kao i prodaja digitalne imovine.
Prihod koji nerezidentno pravno lice ostvari po osnovu članstva u alternativnom investicionom fondu koji nema svojstvo pravnog lica, smatra se dividendom, pa će se obračunavati i plaćati porez na dobit po odbitku po stopi od 20% (osim ukoliko ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije predviđeno drugačije).
Predviđene su poreske olakšice u slučaju ulaganja kapitalnih dobitaka ostvarenih od prodaje digitalne imovine. Naime, kapitalni dobici ostvareni prodajom digitalne imovine ne ulaze u poresku osnovicu, ukoliko su novčana sredstva od te prodaje uložena u tom poreskom periodu u osnovni kapital rezidentnog obveznika, odnosno investicionog fonda čiji se centar poslovnih, odnosno investicionih aktivnosti nalazi na teritoriji Republike Srbije.
Sa druge strane, Zakon o porezu na dodatu vrednost se fokusira na pitanja u vezi sa: određivanjem poreskog dužnika u građevinarstvu, novim poreskim oslobođenjima, izdavanjem elektronskog računa, prometom polovnih dobara i evidentiranjem u sistem PDV-a.
Izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, poreskim dužnikom za promet dobara i usluga u oblasti građevinarstva smatra se primalac dobara i usluga ako je vrednost prometa veća od 500.000 RSD. Za promet dobara i usluga manjih od 500.000 RSD, PDV će obračunati i iskazati obveznik PDV-a koji vrši promet.
Izmenama zakona uvodi se poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za prenos virtuelnih valuta i zamena virtuelnih valuta za novčana sredstva shodno Zakonu o digitalnoj imovini.
U pogledu evidentiranja u sistem PDV-a, zakon predviđa da obveznik koji ne podnese evidencionu prijavu u predviđenom roku, može podneti prijavu i nakon isteka roka, ali isto tako i da će poreski organ prijavu podneti po službenoj dužnosti. Obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza od dana podnošenja evidencione prijave.
Konačno, prateći izmene propisa iz oblasti investicionih fondova, zakon utvrđuju da se obveznikom PDV-a smatra i otvoreni investicioni fond, odnosno alternativni investicioni fond, koji nema svojstvo pravnog lica, a koji je upisan u odgovarajući registar.

17 Feb 2021