Poreske prijave za prihode ostvarene iz inostranstva

Dana 13.10.2020. godine, Poreska uprava Republike Srbije izdala je saopštenje kojim je pozvala poreske obveznike (fizička lica) da ispune svoje poreske obaveze, samoinicijativno podnesu poreske prijave i prijave prihode ostvarene iz inostranstva. Razlog ovakvog saopštenja jeste činjenica da je broj poreskih prijava podnet od strane fizičkih lica po osnovu samooporezivanja znatno manji od broja uplata primljenih iz inostranstva od strane fizičkih lica.
Navedena obaveza predviđena je Zakonom o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001…5/2020) i predviđa da su sva fizička lica koja imaju prihode iz inostranstva, obveznici poreza na dohodak građana.
Porez na ostvarene prihode utvrđuje se i plaća na prihod koji je obveznik primio, odnosno iz koga je dužan da plati pripadajuće obaveze. Prihod koji je obveznik primio predstavlja bruto prihod, što znači da se tako ostvaren prihod ne brutira odgovarajućim koeficijentom, već se iz tog prihoda plaća porez.
Iznos koji poreski obveznik plaća po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica zavisi od više faktora (od iznosa ostvarenog prihoda, šifre prihoda, da li je primalac novca osiguran ili ne, kakva je vrsta ugovora zaključena sa nerezidentnom, radnopravni status poreskog obveznika itd.).
Novac iz inostranstva može biti prenet preko PayPal-a ili Payoneera, kao i direktno na devizni račun poreskog obveznika. Bez obzira na oblik plaćanja u svakom od ovih slučajeva postoji obaveza samooporezivanja – utvrđivanja i plaćanja poreza za fizička lica.
Primalac novca ima obavezu da podnese poresku prijavu nadležnom poreskom organu u propisanom roku – 30 dana od datuma uplate. Poreska prijava se podnosi za svaku pojedinačnu uplatu.
Kazna za neprijavljivanje poreza iznosi od 5.000 do 150.000 RSD.

20 Oct 2020