Ekonomske mere za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom covid19

Dana 10. i 24. aprila 2020. godine, Vlada Republike Srbije je usvojila pravni okvir za sprovođenje ekonomskih mera za smanjenje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Covid-19.

Na sednicama Vlade usvojena je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled zarazne bolesti COVID-19 (“Uredba”) i izmena i dopuna Uredbe. Sprovođenje ekonomskih mera propisanih Uredbom počelo je 13. aprila 2020. godine.

Za predstavljeni paket ekonomskih mera Republika Srbija je izdvojila 5,1 milijardu evra.

Fiskalne pogodnosti i direktna davanja

Uredba predviđa dve vrste ekonomskih mera za pravna lica:

 fiskalne pogodnosti – odlaganje dospelosti za plaćanje određenih javnih prihoda koji dospevaju za plaćanje u periodu od 1. aprila do 30. juna 2020. godine, a izuzetno do 31. jula 2020. godine za porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju na zaradu za mesec jun 2020. godine isplaćenu u skladu sa propisima kojima se uređuje rad;

 direktna davanja – uplata bespovratnih novčanih sredstava privrednim subjektima, koja mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.

Fiskalne pogodnosti

Pravnim licima, uključujući i ogranke stranih pravnih lica može da se odloži dospelost za plaćanje:
 poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 4. januara 2021. godine,
 akontacije poreza na dobit pravnih lica za mart, april, i maj mesec 2020. godine do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu.

Pravno lice koje se opredeli da koristi navedene pogodnosti ima pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i doprinosa, odnosno akontacija poreza na dobit pravnih lica na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate.

Direktna davanja
Mikro, mala i srednja pravna lica mogu da ostvare pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava u maju, junu i julu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije zarade za čije zarade je podneta poreska prijava za mart 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za svaki pojedinačni mesec.
Veliko pravno lice može da ostvari pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava u iznosu od 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine, za zaposlene kojima je rešenjem utvrđen prekid rada nakon uvođenja vanrednog stanja i za koje je veliko pravno lice podnelo poresku prijavu.
Bespovratna novčana sredstava isplaćuju se u maju, junu i julu 2020. godine.
Određena pravna lica nemaju pravo na odlaganje poreskih obaveza uključujući banke, društva za osiguranje i reosiguranje, davaoci finansijskog lizinga itd.

Preduslovi
Uslov za upotrebu fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja jeste da od 15. marta 2020. godine do dana stupanja na snagu Uredbe, privredni subjekti nisu smanjili broj zaposlenih za više od 10%. Takođe, privredni subjekt gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja ukoliko u periodu od 15. marta 2020. godine do isteka perioda od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja smanji broj zaposlenih za više od 10%.

Pravna lica prihvataju fiskalne pogodnosti i direktna davanja podnošenjem poreske prijave sa datumom plaćanja 4. januara 2021. godine.

Nejasnoće u pogledu ekonomskih mera
Usvajanje Uredbe je izazvao veliki broj nedoumica u praksi, pre svega sa aspekta primene i posledica usvajanja ekonomskih mera od strane pravnih lica. Detaljnija objašnjenja data od strane Vlade Republike Srbije i mišljenja u praksi daju konkretniji uvid u prava i obaveze pravnih lica.

Zabrana isplate dividende. Privredni subjekti u privatnom sektoru koji se opredele za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja iz budžeta ne mogu isplaćivati dividende do kraja 2020. godine. Dividende predstavljaju sve isplate koje je vlasnicima izvršilo privredno društvu na osnovu njihovog vlasništva nad akcijama/udelima. U slučaju da takvo pravno lice izvrši isplatu dividendi u 2020. godini, takvo pravno lice mora izvršiti povraćaj svih sredstava primljenih u skladu sa odredbama Uredbe i platiti odloženi porez i doprinose sa pripadajućim kamatama Republici Srbiji.

Tretman direktnih davanja. Iako Uredba ne precizira pravni tretman direktnih davanja, direktna davanja treba smatrati naknadom zaposlenih koja se tumači u skladu sa odredbama Zakona o radu. To znači da ukoliko se pravna lica odluče za ekonomske mere, biće obavezna da izvrše plaćanje poreza i doprinosa zaposlenima. Odnosno, „pomoć́ zaposlenima“ obuhvata i obavezu poslodavca da plati troškove pratećih poreza i doprinosa na primljena direktna davanja u Republici Srbiji.

Paket ekonomskih mera. U praksi je postojala namera određenih pravnih lica da delimično iskoriste mogućnosti predviđene Uredbom. Namera pravnih lica bila je da iskoriste ili mogućnost odlaganja plaćanja poreza do 4. januara 2021. godine ili mogućnost direktnih davanja zaposlenima. Međutim, Uredba ne pruža tu mogućnost. Odnosno, podnošenjem poreske prijave, pravna lica mogu samo u potpunosti da prihvate sve ekonomske mere ili da ne prihvate nijednu ekonomsku meru. Ovaj kumulativni pristup ponuđenim merama otežava pravnim licima da donesu odluku da li da usvoje takve ekonomske mere sa svim njihovim prednostima i nedostacima.

Isplata direktnih davanja. Direktna davanja koje primaju pravna lica (poslodavci) na osnovu Uredbe isplaćuju se na tekuće račune zaposlenih najkasnije do 15. avgusta 2020. godine. Svako drugo korišćenje tih sredstava smatraće se poreskim prekršajem na koji se primenjuju kaznene odredbe Uredbe.

Kaznene odredbe
Pravno lice koje podnosi zahtev za direktna davanja iako na to nema pravo ili koristi ta sredstva u druge svrhe koje nisu propisane Uredbo ili izgubi pravo na direktna davanja i ne izvrši povraćaj iznosa ukupno primljenih direktnih davanja zajedno sa pratećom kamatom, kazniće se novčanom kaznom u rasponu od 30% do 70% primljenih direktnih davanja, ali ne manje od 500.000,00 dinara za pravno lice, tj. 100.000,00 dinara za preduzetnika, kao i za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 dinara.

26 Apr 2020