Predlog izmena poreskog položaja preduzetnika

Vlada Republike Srbije uputila je dana 01.11.2019. godine predlog izmena Zakona o porezu na dohodak građana (dalje „Zakon“) i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Predloženim izmenama u znatnoj meri promeniće se poreski položaj preduzetnika.

Vlada je najavila da će tim izmenama od sledeće godine biti obezbeđeni poreski podsticaji za novo zapošljavanje, pa će lica koja budu zaposlena po osnovu ugovora o radu tokom 2019. godine biti oslobođeni plaćanja 70% poreza na zarade i doprinose tokom 2020. godine, odnosno 65% u 2021. godini i 60% u 2022. godini.

Ta mera će se odnositi na zapošljavanje nezaposlenih bez obzira da li su u pitanju lica prijavljena kod nacionalne službe za zapošljavanje, studenata i preduzetnika – paušalaca.

Kontra mera uvedenim poreskim podsticajima jeste uvođenje takozvanog Testa samostalnosti preduzetnika paušalaca. Prema nacrtu Zakona, uvodi se 9 (devet) kriterijuma za test samostalnosti preduzetnika paušalaca. Ukoliko preduzetnik ispuni 5 od 9 kriterijuma, smatraće se da preduzetnik paušalac ne ispunjava uslov samostalnosti – što implicira drugačiji način oporezivanja, odnosno obavezu plaćanja poreza u skladu sa Zakonom i odgovarajućih doprinosa kao da su u pitanju lica zaposlena po osnovu ugovora o radu.

Nacrtom Zakona predviđaju se sledeći kriterijumi za ocenu samostalnosti preduzetnika paušalca:

  1. Nalogodavac definiše radno vreme i/ili preduzetnik ima pravo na odmor i odsustva uz naknadu i nalogodavac ga odobrava
  2. Preduzetnik koristi prostorije koje obezbeđuje ili poseduje nalogodavac i/ili koristi materijalna i nematerijalna sredstva za rad koje obezbeđuje nalogodavac
  3. Nalogodavac vrši osposobljavanje preduzetnika
  4. Nalogodavac oglašava pozicije za koje angažuje preduzetnika ili u tu svrhu angažuje agencije koje se bave posredovanjem u zapošljavanju
  5. Nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem obezbeđuje sopstveni osnovni alat, opremu ili druga osnovna materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetnika ili ili finansira njihovu nabavku ili nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem uobičajeno rukovodi procesom rada preduzetnika ili preduzetnika paušalca
  6. Najmanje 70% prihoda u 12 meseci preduzetnik ostvaruje kod nalogodavca.
  7. U ugovoru postoji klauzula o zaštiti konkurencije
  8. Preduzetnik obavlja poslove iz delatnosti poslodavca i za to ne preuzima poslovni rizik prema klijentima nalogodavca
  9. Preduzetnik je angažovan kod nalogodavca više od 130 dana u 12 meseci

Nove mere se odnose na čitavu privredu, ali će imati značajan uticaj na IT industriju, budući da nemali broj IT kompanija sarađuje sa preduzetnicima paušalcima i ovim merama koje mogu značajno uticati na način oporezivanja vrši se neposredni uticaj na čitavu granu. Namera zakonodavca jeste kontrola korišćenja prednosti paušalnog oporezivanja i suzbijanje zloupotreba takvog modela oporezivanja. Odnosno, jasnijim definisanjem statusa preduzetnika u poreskom aspektu, namera je  onemogućavanje tržišne prednosti preduzetnika u odnosu na lica zaposlena po osnovu ugovora o radu.

Početak primene nove verzije zakona je zakazan za 1. mart 2020. godine.

03 Dec 2019