Usvojen novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Dana 13.11.2018. godine, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, koji je stupio na snagu 21.11.2018. godine. Međutim, njegova primena se odlaže do 21.08.2019. godine (osim odredbi koje se tiču vođenja Centralnog registra zbirki podataka, koje su već ukinute).

Srpski Zakon o zaštiti podataka o ličnosti zasnovan je na Opštoj uredbi EU o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

Novi propisi ustanovljavaju značajno veći nivo odgovornosti za organizacije koje prikupljaju i obrađuju podatke o ličnosti.

Veoma veliki iznosi kazni koje idu i do cifre od 20 miliona EUR ili 4 procenta od ukupnog godišnjeg prometa u prethodnoj godini predstavljaju dovoljan razlog za domaće kompanije i javna preduzeća da odmah otpočnu sa usaglašavanjem poslovanja sa GDPR-om.

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti se primenjuje na obradu podataka o ličnosti koju vrši:

  • rukovalac odnosno obrađivač koji ima sedište, odnosno prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije, a koji vrši obradu podataka o ličnosti u okviru aktivnosti koje se vrše na teritoriji Republike Srbije;
  • rukovalac odnosno obrađivač van teritorije Republike Srbije koji vrše obradu podataka lica koja imaju prebivalište ili boravište u Republici Srbiji, u slučaju:
  • ponude roba i usluga;
  • praćenja aktivnosti lica, ako se aktivnosti vrše u Republici Srbiji

Srpski Zakon o zaštiti podataka o ličnosti se ne primenjuje na obradu podataka o ličnosti koje obavljaju fizička lica za lične potrebe ili potrebe njihovog domaćinstva.

Organizacije koje prikupljaju podatke o ličnosti sada moraju unaprediti svoje postojeće procedure za upravljanje podacima o ličnosti kroz seriju novih, strožijih zahteva.

01 Dec 2018