Projekat reforme krivičnog prava (PRKP)

Projekat reforme krivičnog prava (PRKP) implementiran je  od strane  Advokatske Komore Srbije u saradnji sa regionalnim Advokatskim Komorama, kao i ogranizacijom građanskog društva Partneri za demokratske promene Srbija , i  podržan u poslednje tri godine od strane Balkanske regionalne mreže za vladavinu prava (BRRLN) I USAID, okončan je u septembru prošle godine. Čini odgovor na istraživanje sprovedeno od strane regionalne mreže za vladavinu prava. Mreža je sprovela obimnu analizu snage, nezavisnosti i efektivnosti branilačkih komora Zapadnog Balkana. Rezltati analize su izdvojili pet oblasti visokog prioriteta kako bi se osnažila krivična advokatura u regionu, što bi dalje pomoglo vladavini prava u toj oblasti.

Pet definisanih oblasti koje su u fokusu su: Reforma krivičnog prava, Sistem pravne pomoći i odbrane po službenoj dužnosti, Trening i eukacija unutar profesije, Kapacitet komore i Odnosi sa medijima i javna svest u vezi sa ulogom advokata.

Regionalne institucije su se udružile na razvoju predloga projekata u cilju da odgovore na pet ključnih oblasti i da uvećaju potencijal svojih članica da sprovedu potrebne reforme i inicijative. PRKP, koji je vođen i koordinisan od strane Jugoslava Tintora je jedan od tri projekta koji su dobili podršku ove inicijative.

Cilj Projekta reforme krivičnog prava (PRKP) je bio da identifikuje najveće probleme, zajedničke celoj Regiji u oblasti krivičnog prava, i zalaganje se za promene kako de jure tako i de facto. Prioritet su bile sadašnje i skorašnje reforme zakona o krivičnim postupcima u Regionu, sa  fokusom  na prava okrivljenih i poziciju zauzetu od strane odbrane u krivičnim postupcima.

Izveštaj je predložio izmene određenih članova i prakse što bi omogućilo bolju zaštitu prava okrivljenih i pružilo uslove za garantovanje prava na pravično suđenje u krivičnom postupku. Regionalne advokatske komore su produbile i ojačale regionalnu saradnju, i uvećale svoju vidljivost. Već u ovom trenutku,rezultati izveštaja su prevazišli inicijalno postavljene ciljeve i kratkoročne zadatke u vezi sa jačanjem uloge branilaca u regionu.

12 Sep 2017